44 Bài học 26 Giờ học

Lỗi sai trong trắc nghiệm tiến hóa sinh thái

21:10
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Chinh phục bài tập phả hệ

16:56
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Tránh bẫy để đạt điểm cao môn Sinh Học

21:39
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Di truyền và biến dị cấp độ phân tử ( Phần 1 )

41:25
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Di truyền và biến dị cấp độ phân tử ( Phần 2 )

53:02
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Di truyền và biến dị cấp độ phân tử ( Phần 3 )

39:50
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập cơ chế di truyền cấp phân tử

50:13
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập đột biến gen

42:57
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Cơ chế di truyền cấp tế bào

33:58
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Cơ chế biến dị cấp tế bào

40:24
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập cơ chế di truyền cấp tế bào ( Tiết 1 )

53:25
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập cơ chế di truyền cấp độ tế bào ( Tiết 2 )

30:59
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập cơ chế biến dị cấp độ tế bào ( Tiết 1 )

36:01
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập về cơ chế biến dị cấp tế bào ( Tiết 2 )

36:02
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Quy luật di truyền

23:44
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập quy luật Menđen ( Tiết 1 )

45:57
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập quy luật Menđen ( Tiết 2 )

43:35
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập tương tác gen

49:51
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập liên kết gen ( Tiết 1 )

37:22
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập liên kết gen ( Tiết 2 )

37:47
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập hoán vị gen ( tiết 1 )

48:56
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập hoán vị gen ( tiết 2 )

50:42
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập di truyền và liên kết giới tính

53:05
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập tổng hợp chủ đề 2

43:28
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Di truyền quần thể

30:42
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập di truyền quần thể ( tiết 1 )

30:30
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập di truyền quần thể ( tiết 2 )

29:27
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập di truyền quần thể ( tiết 3 )

01:01:39
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Di truyền học người

39:27
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập di truyền học người ( tiết 1 )

47:58
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập di truyền học người ( tiết 2 )

01:07:23
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Ứng dụng di truyền

46:54
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bằng chứng tiến hóa

28:17
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Học thuyết tiến hóa

40:35
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Học thuyết tiến hóa 2

44:37
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Cơ thể và quần thể sinh vật

56:21
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Quần xã sinh vật

44:45
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Hệ sinh thái, sinh quyển

30:24
Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Mã code của bạn là hợp lệ. Bạn đang được chuyển đến trang xem video ...

Nội dung chính của sách

Sách tập trung vào các dạng bài tập lý thuyết sinh học – đây là nội dung chiếm tỉ lệ 60% trong bài thi THPT Quốc gia. 100% các câu hỏi trong sách đều ở dạng đếm và 100% có lời giải chi tiết.

Sách gồm có 2 phần nội dung chính là: Chinh phục các dạng bài tập lý thuyết theo từng chủ đề, và phần 2 là Chinh phục lý thuyết qua các dạng đề tổng hợp.

Ở phần 1: chinh phục các dạng bài tập lý thuyết theo từng chủ đề

 Các kiến thức lý thuyết sẽ không được trình bày dài dòng theo từng khái niệm, quy luật.. vì khi học đến cuốn sách này, chắc chắn các em đã phải nắm được những kiến thức đó. Toàn bộ hệ thống lý thuyết Sinh học sẽ được thể hiện dưới dạng sơ đồ tư duy. Nhằm mục đích giúp các em hệ thống lại lý thuyết một các khoa học nhất, dễ nhớ nhất.

 Nội dung của phần này, sẽ tập trung vào bài tập – các bài tập ở mức vận dụng, vận dụng cao giúp ghi điểm 9, 10. Đây là các câu hỏi do chính tác giả Thịnh Văn Nam biên soạn – người thầy với vị trí số 1 về luyện thi đại học môn Sinh – người biến ước mơ điểm 9, 10 môn Sinh của rất nhiều học sinh thành hiện thực.

 Các câu hỏi đều có hướng dẫn giải chi tiết, và giúp em rút ra được những tổng kết mang tính quy luật để có thể ứng dụng giải các bài tập khác cùng dạng tương tự. Các câu hỏi này được phân bố đều theo 7 chuyên đề quan trọng của chương trình Sinh học là:

  • Cơ chế di truyền và biến dị
  • Quy luật di truyền
  • Di truyền học quần thể
  • Di truyền học người
  • Ứng dụng di truyền học
  • Sinh thái học
  • Tiến hóa

Ở phần 2: Chinh phục các dạng bài tập lý thuyết theo đề tổng hợp

 12 đề tổng hợp, mỗi đề gồm 25 câu hỏi được trộn đều giữa tất cả các chương

 Mục tiêu của chương này là giúp các em vận dụng những gì đã đạt được phần 1 với từng chuyên đề riêng lẻ để giải các bài tập ở dạng tổng hợp, trộn lẫn chuyên đề.

 Các em sẽ được rèn về khả năng phản xạ, nhận dạng bài tập, tư duy cách giải, chọn được đáp án đúng.

Ưu điểm nổi bật của sách

Sách có giá trị tương đương một cuốn luyện đề dành riêng cho các bạn muốn lấy điểm 9, 10 môn sinh với số lượng câu hỏi lớn được biên soạn bởi một bậc thầy về luyện thi đại học môn Sinh – có số lượng thủ khoa môn Sinh cao nhất cả nước trong suốt nhiều năm liền.

Sách là sản phẩm thuộc Hệ sinh thái Học dễ 6.0 của SPBook

 Được tích hợp cùng 45 video bài giảng hướng dẫn giải các bài tập cực khó, giải thích hướng giải, thao tác để có thể tìm ra bài tập. Chuỗi video có giá trị tương đương 1 khóa học online nâng cao của môn Sinh.

 Tặng kèm 02 mindmap khổ A0 – lý thuyết Sinh được sơ đồ hóa ở khổ giấy lớn – giúp các em có cái nhìn bao quát về những gì mình cần học, và tiện lợi tra cứu lại khi cần

 Ngoài những câu hỏi, những đề tự luyện có trong sách, các em sẽ được tham gia vào hệ thống SPTest – ngân hàng đề thi thử trực tuyến của SPBook – với 50 lượt tạo đề miễn phí với rất nhiều các dạng bài kiểm tra, bài thi khác nhau của môn Sinh học.

 Sở hữu sách cũng đồng nghĩa với việc em được tham gia vào nhóm bí mật hỗ trợ học tập môn Sinh của SPBook – nơi mà tất cả các vấn đề liên quan đến sách, đến kiến thức Sinh đều được cam kết trả lời NHANH, TẬN TÌNH, THẤU ĐÁO, đến khi nào hiểu thì thôi/

 Thông qua 1 bài đánh giá năng lực và 1 lộ trình hướng dẫn học sách các em được nhận khi mua sách, các em sẽ biết chính xác mình nên học như thế nào để có thể khai thác được cuốn sách tốt nhất.

Đối tượng có thể sử dụng sách

Cuốn sách này phù hợp với các bạn có học lực từ khá – giỏi trở lên, các bạn có mục tiêu chinh phục được các câu hỏi vận dụng, vận dụng cao trong các đề thi THPT QG môn Sinh học để lấy điểm 9, 10

Sách phù hợp để sử dụng khi các em đã học hết các kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa và bắt đầu bước vào giai đoạn ôn luyện, luyện dạng, luyện đề.

Bản đọc thử sách

BÌNH LUẬN

Bí quyết chinh phục lý thuyết Sinh học

GV Hà Thị Ngọc Anh, Ngoclam Doan

44 Bài học

26 Giờ học

Nếu bạn chưa có mã, bạn cần mua sách dưới đây để nhận mã code.

Tác giả Thịnh Nam

225.000 -10.00%

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

Hà Thị Ngọc Anh

GV Hà Thị Ngọc Anh

3 năm giảng dạy

* Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Giỏi – lớp Cử nhân Chất lượng cao – Khoa Sinh học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

* Là một người hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình. Yêu thích Sinh học và khám phá sự sống.

* Câu nói yêu thích: Bạn dũng cảm hơn những gì bạn tin, mạnh mẽ hơn những gì bạn thấy và thông minh hơn những gì bạn nghĩ.

Ngoclam Doan

GV Ngoclam Doan

4 năm giảng dạy

* Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại giỏi– khoa sinh học trường ĐHSPHN

* Sở thích: Yêu thích sinh học và đặc biệt tâm huyết với di truyền, luôn tìm kiếm những hướng giải nhanh với bài tập khó.

* Phong cách giảng dạy: Trẻ trung, cởi mở, nhiệt huyết với việc đem tri thức truyền đạt tới học sinh là điểm mạnh rất lớn của một giáo viên trẻ.

*Câu nói yêu thích: “Nhiệt huyết là mẹ của nỗi lực, và không có nó, ta không thể đạt được điều gì to lớn”

Bạn có muốn đi đến địa chỉ url này:
Có lỗi xảy ra, xin bạn vui lòng thử lại trong giây lát